Extinció de la persona jurídica, la Reorganització d’una persona jurídica — dret CivilUn jurídica, poden deixar d’existir per a la reorganització o la liquidació. El principal criteri per a distingir entre aquestes dues formes de terminació d’una persona jurídica és la presència (reorganització) o absència (liquidació) de la successió, és a dir, la transferència dels drets i obligacions d’una persona jurídica per altres persones (successors).

GK reorganització d’una persona jurídica per fusió, la fusió, la divisió, la separació o la transformació es pot dur a terme per decisió dels seus fundadors (els participants) o cos d’una persona jurídica autoritzada per constituent documents. En els casos especificats per llei, reorganització d’una persona jurídica en la forma de la seva divisió o separació de la seva pertinença a una o diverses entitats jurídiques és dut a terme per la decisió de autoritzats organismes de l’estat o per una sentència del tribunal (paràgraf, clàusula, clàusula GK). Si els fundadors (els participants) d’una persona jurídica autoritzada per ells o per un cos d’una persona jurídica autoritzada per a reorganitzar-se per la seva constituent documents no reorganitzar la persona jurídica en el temps especificat en la decisió de la autoritzats organisme estatal, segons la norma del paràgraf.

apartat de l’Art

GK el tribunal, en el vestit de l’esmentat organisme estatal, nomena una extern gestor de com una entitat jurídica i encarrega-la a reorganitzar aquest jurídica. Des del moment de la designació d’un externs administrador, l’autoritat per gestionar els afers d’una persona jurídica passa. La extern administrador actua en nom i representació de la persona jurídica en el tribunal, formula la separació del balanç i es sotmet a la consideració del tribunal juntament amb el constituent documents de les persones jurídiques que sorgeixen com a resultat de la reorganització. El tribunal de l’aprovació d’aquests documents és la base per a l’estat de registre del emergents de les persones jurídiques. En els casos especificats per la llei, la reorganització de les persones jurídiques en el formulari de la fusió, l’adhesió o la transformació es pot dur a terme només amb el consentiment de autoritzats organismes de l’estat (clàusula de l’Article del Codi Civil). Una entitat jurídica es considera reorganitzat, llevat dels casos de reorganització en el formulari d’adhesió, des del moment de l’estat de registre del recentment aparegut jurídiques. Quan reorganitzar una entitat jurídica en forma de fusió amb una altra entitat jurídica, el primer d’ells és considerat com reorganitzat a partir del moment de entrada en Unificat Registre Estatal d’Entitats Jurídiques de una entrada a la terminació de l’activitat d’una afiliada l’entitat jurídica (article, l’Article del Codi Civil) Quan la fusió d’entitats jurídiques, els drets i obligacions de cada un d’ells passen per un nou format jurídica, d’acord amb l’escriptura pública de cessió (apartat de l’Article del Codi Civil). Quan una persona jurídica s’uneix a una altra entitat jurídica, els drets i els deures dels afiliats jurídica es transfereixen a l’últim, d’acord amb l’escriptura pública de cessió (apartat de l’Article del Codi Civil). Quan una entitat es divideix, els seus drets i obligacions que passen a escasos sorgit de les persones jurídiques d’acord amb la separació balanç de situació (Clàusula, de l’Article del Codi Civil). Quan una persona jurídica separada de la persona jurídica, una o més entitats jurídiques per a cada un d’ells passar els drets i les obligacions de la reorganitzat jurídica, d’acord amb la separació balanç de situació (clàusula, de l’article del Codi Civil). Quan una entitat jurídica d’un tipus es transforma en una entitat jurídica d’un altre tipus (un canvi en l’organització i la forma jurídica), els drets i les obligacions de la reorganitzat jurídica, són transferits a la recentment creada entitat jurídica, d’acord amb l’escriptura pública de cessió (apartat de l’Article del Codi Civil).

Segons la norma de l’Art

GK transferència certificat i separació del balanç hauria de contenir disposicions sobre la successió de totes les obligacions de la reorganitzat persona jurídica respecte de qualsevol dels seus creditors i deutors, incloent-hi els passius impugnat per les parts. La transferència de certificat i de la separació balanç aprovat per la fundadors (participants) de la persona jurídica o per l’òrgan que va prendre la decisió de la reorganització de les persones jurídiques i s’ha de lliurar juntament amb la constituent documents per a l’estat de registre del recentment aparegut entitats jurídiques o les esmenes a la constituent documents legals existents les entitats. El fracàs de presentar, juntament amb la constituent documents, respectivament, de la transferència certificat o la separació balanç de situació, així com l’absència en ells de disposicions sobre la successió de les obligacions de l’reorganitzat jurídica, comporten una negativa a l’estat de registre del recentment aparegut jurídiques.

D’acord amb Art

GK legal de l’entitat en el termini de tres dies hàbils després de la data d’adopció d’una resolució sobre la reorganització està obligat a notificar per escrit a l’òrgan que està duent a terme l’estat el registre d’entitats jurídiques sobre l’inici de la reorganització procediment especificació de la forma de reorganització. En el cas de la participació en el procés de reorganització de dues o més persones jurídiques, aquesta comunicació haurà de ser enviada per a una persona jurídica, l’últim que s’ha pres una decisió sobre la reorganització o una decisió definitiva sobre la reorganització. Sobre la base d’aquest avís, l’organisme que porta a terme l’estat en el registre d’entitats jurídiques entra un rècord en la unificat registre estatal d’entitats jurídiques que l’entitat jurídica (persones jurídiques) és (són) en el procés de reorganització. El reorganitzat jurídica, després de l’entrada en unificat registre estatal d’entitats jurídiques de una entrada a l’inici de la reorganització procediment llocs dues vegades al mes dues vegades al mes en els mitjans de comunicació en què les dades sobre l’estat del registre d’entitats jurídiques es publiquen, un avís de la seva reorganització. En el cas de la participació en el procés de reorganització de dues o més persones jurídiques, l’avís de reorganització es publica en nom de totes les persones jurídiques que participen en el procés de reorganització per a una persona jurídica, aquest últim després d’haver pres una decisió sobre la reorganització o una decisió definitiva sobre la reorganització. En la notificació de reorganització, es proporciona informació sobre cada reorganització participar en la reorganització, la forma de reorganització que s’està creant (continuadora de l’activitat, com a resultat de la reorganització, la descripció del procediment i condicions per a la creditors per presentar les seves reclamacions, altres informacions requerides per la llei. El creditor d’una persona jurídica, si els seus drets de reclamació va sorgir abans de la publicació de l’anunci en la reorganització d’una persona jurídica, ha de tenir el dret a exigir els principis de l’execució de la corresponent obligació del deutor, i en el cas de la impossibilitat de principis execució — extinció de l’obligació i la compensació de pèrdues connectat amb ell, excepte en els casos establerts per la llei. El creditor d’una persona jurídica, obre una societat anònima reorganitzat en la forma d’una fusió, una adquisició o transformació, si els seus drets de reclamació va sorgir abans de la publicació de l’anunci de la reestructuració d’una entitat jurídica, té dret a exigir principis de l’execució d’una obligació, pels quals el deutor és l’entitat jurídica, o extinció de l’obligació i la compensació de pèrdues en el cas que el reorganitzat jurídica, els seus participants o tercers no proporcionen suficient seguretat compromisos. Al mateix temps, aquestes reclamacions es poden presentar per creditors no més tard de dies des de la data de l’última publicació de l’anunci en la reorganització de l’entitat jurídica. És important tenir en compte que les reclamacions reclamat pels creditors no comportin la suspensió d’actuacions relacionades amb la reorganització. En el cas que els requisits per a principis de rendiment o extinció de les obligacions i la indemnització de danys i perjudicis estan satisfets després de la reorganització s’ha completat, les persones jurídiques creades com a resultat de la reorganització (operacions continuades) són, conjuntament i solidàriament de les obligacions de la reorganitzat jurídica. El compliment per l’reorganitzat l’entitat jurídica de les obligacions de creditors és sempre d’acord amb el procediment establert pel Codi Civil. No obstant això, en el cas que les obligacions a creditors de la reorganitzat jurídica — que el deutor està assegurat per una promesa, aquests creditors no tenen dret a la demanda de seguretat addicionals