Tots els Advocats del món! Legal cafè amb advocats en línia.


la indemnització per danys morals - de la Traducció al rus - exemples de l'anglès Reverse Context


la discriminació patida per la peticionaris no van complir els estrictes criteris proporcionats per la llei que permetia un tribunal per a la subvenció financeraLes sol·licituds Tribunal ha dictaminat que l'autoritat dels Tribunals per atorgar compensacions capacitat inclou la potestat per a atorgar.