Tots els Advocats del món! Legal cafè amb advocats en línia.


El procediment per a la interposició d'una demanda. Mostres de declaracions de reclamació al tribunal arbitral


Una declaració de reclamació en tant arbitratge i en el procés civil ha un procediment important rellevància en la protecció de la violat el dret i desafiant resLa reclamació ha de ser elaborat en compliment de determinats requisits. La seva absència dóna motius per negar-se a acceptar-lo, privant-lo d'legal vigent.

Anem a parlar sobre el procediment per a la presentació de reclamacions i s'adapti a l'actualitat.

Mostres de declaracions de reclamació al tribunal arbitral sempre es pot trobar en accés lliure i gratuït, però les regles per a la redacció d'ells encara ha de ser coneguda: El procediment per a la interposició d'una reclamació suposa el demandant del dret a d'altres moviments en la declaració de sinistre. Es pot demanar a la cort per a obtenir evidència addicional de l'acusat. No l'últim lloc en la declaració és ocupat per l'aplicació, és a dir, proves documentals de les pretensions de l'actor. En els annexos a la declaració de la reclamació ha d'haver-hi els documents que acreditin la violació dels drets del demandant, de notificació de l'enviament de determinades demandes i reclamacions a tercers, l'entrevistat, la confirmació del pagament. Si el demandant té dret a les prestacions a l'hora de pagar la tarifa per a la presentació d'una reclamació, també s' serà necessari adjuntar escau confirmació. Una afirmació d'una persona jurídica s'haurà d'acompanyar les còpies de documents de confirmar l'estat de la matrícula.

Presentació d'una aplicació per una persona autoritzada requereix la confirmació de l'autoritat d'una aplicació d'aquest tipus.

Aquest pot ser un poder notarial o l'acta d'una junta d'accionistes. Cal entendre que la mostra de l'aplicació és només una regla general de la compilació. De fet, una demanda és una anada d'expressió del dret a defensar els seus drets. L'essència de la disputa amb referències a articles de determinats actes legislatius i codis, que, en la demandant opinió, van ser violats. Guiats per l'article de Procediment Civil o Arbitratge Processal Codi de la Federació russa.

Altres documents que donen l'oportunitat de confirmar el fet de la nul·litat de la transacció.

El procediment per a la interposició d'una reclamació és estricta subjecció a les formalitats, per tant, abans de prendre un cas, el procediment, el jutge, desenvolupa una sèrie d'esdeveniments: Deixant una reclamació sense moviment implica una determinació. El document reflecteix la següent informació: La determinació és enviat a la demandant immediatament el dia després es va lliurar.

La legislació no estableix clarament quines condicions un tribunal podrà establir, però, d'acord amb les regles generals es considera que aquest termini ha de ser raonable.

És a dir, durant aquest temps, el demandant realment pot recollir tota la documentació necessària. Si el demandant va eliminar tots els defectes, el tribunal es reprèn l'examen de la reclamació, i la data de presentació de la reclamació és la primera data de presentació de la sol·licitud a la cort. El procediment per a la interposició d'una demanda també proporciona per als casos en què el demandant no complir amb el termini especificat en la sentència del tribunal, en el cas que la sol·licitud s'envia de nou a la persona sol·licitant, incloent-hi tots els fitxers adjunts. Retorn de la demanda pot ser en el cas que surten de la aplicació sense moviment no té sentit, ja que el demandant no pot produir els documents que siguin necessaris per a l'obertura i examen del cas. En aquest cas, el demandant té dret a tornar-recurs a l'arbitratge del tribunal després de l'eliminació dels obstacles que va sorgir en la data de presentació, per primera vegada. La determinació s'ha d'enviar al demandant el dia després de l'eliminació. Aquesta decisió podrà ser recorreguda per la demandant El procediment per a presentar una acció civil, de procediment, com en la tramitació del procediment arbitral, pressuposa l'exercici de les seves processal dret a la protecció judicial. Comú condicions prèvies per a portar a la cort: Hi ha d'haver cap procediment judicial en altres tribunals, incloent-hi l'arbitratge, entre les mateixes parts i amb el mateix assumpte en el cas de la CCP o l'AIC, que ja han estat considerades, siguin menors de consideració, va acabar en la producció o una solució amistosa de concloure. Recurs a l'arbitratge de la cort, és possible en el mateix conflicte i amb la mateixa parts del procés, en el cas que l'àrbitre es va negar a emetre l'auto d'execució. Per una especial premissa del dret a presentar la reclamació fa referència a l'obligatorietat de l'observança del pre-judici de la liquidació de la disputa, si és expressament previstos per la llei. Un no reconegut reclam d'un acusat, no suposa l'absència del dret a presentar una reclamació. Aquesta només la fa possible, en el cas de deixar-lo sense moviment, per eliminar aquesta circumstància mitjançant la presentació d'una reclamació a l'entrevistat. Després d'això, el demandant pot tornar a sol·licitar al tribunal arbitral. La legislació vigent preveu relació Especial en el cas de transport de la càrrega per qualsevol de transport. Si els béns no són de rebut o rebuts no en els termes que s'especifiquen en el contracte, o danyats, el beneficiari està obligat a complir el procediment per a la presentació de la reclamació, i la reclamació s'ha presentat a la cort només després de la pre-judici de la liquidació de la disputa.

En cas contrari, es no s'acceptaran per a la producció, i el demandant haurà donat temps a fer una reclamació a la part demandada.

Qualsevol tribunal destaca guàrdia sobre la protecció dels drets dels ciutadans i d'entitats jurídiques. Depenent de la subjectiva composició i tipus de disputa relació amb diferents conflictes, és necessari aplicar a les diferents jutjats i tribunals. El procés arbitral considera que les controvèrsies que es relacionen amb l'economia i l'activitat empresarial. El procés civil és una qüestió de treball, la família, l'habitatge matèria, és a dir, la jurisdicció general. L'ordre de portar una acció en els processos civils, una mica diferent de la presentació d'una aplicació d'aquest tipus a l'arbitratge de la cort.

A més a més, en el procediment arbitral, el demandant ha de provar la culpa del demandat.

En el procés civil, al contrari, l'acusat ha de demostrar que és innocent i no violar els drets de l'actor. El procediment per demostrar en els tribunals també és diferent. Un jutge civil, de procediment examina tota evidència, incloent verbal confirmació de testimonis. L'arbitratge és en realitat un"paper"procés, on es pot demostrar en el seu cas només aportant la documentació pertinent. En el procés civil és fàcil presentar una demanda de reconvenció. El procediment per a presentar una demanda de reconvenció en el procés arbitral, és una tasca difícil, gairebé impossible. Cal assenyalar que l'AIC estableix per un període de temps molt curt per a una reconvenció, perquè en la majoria dels casos es presenta a una audiència preliminar. En el procés civil, no hi ha tal cosa, perquè counterclaims són presentat gairebé a cada tribunal de la sessió. Resumint tot l'anterior, cal assenyalar que, per a la presentació d'una sol·licitud, només mostres de demandes a l'arbitratge del tribunal baixat, a Internet no és suficient. Aquí necessita per a fons una aproximació a aquesta qüestió. Les normes per a la presentació d'una acció a l'ordre establert són la base per a l'obtenció d'una decisió positiva en un conflicte.

L'arbitratge és una de les més complexes litigis, per tant, el sol · licitant és el més probable és sempre superior si s'adreça a un especialista amb coneixements profunds en el camp econòmic conflictes.